• 0 (538) 032 03 16
 • uzmantezprojemerkezi@gmail.com

Category Archive: Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programı

Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. (Umur, 2015)

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.” şeklide ifade edilmiştir. Tezsiz yüksek lisans programı diğer lisansüstü programlar içinde mesleki gelişime vurgu yapması yönüyle öne çıkmaktadır. (Umur, 2015)
Tezsiz yüksek lisans programı yalnızca Türkiye’de olan bir program değildir. ABD ve İngiltere dahil bir çok gelişmiş ülkede farklı adlarla anılan ve mesleki gelişime vurgu yapan benzer programlar olduğu görülmektedir. Bu programların bazılarına kabulde iş deneyimi gerekli görülmektedir. Bir çok üniversite akademik uzmanlığı mesleki uzmanlıktan ayırmaya çalışarak tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerini farklı ölçütlere göre değerlendirip farklı unvanlar verme yoluna gitmişlerdir. Bazı ülkelerin bu konudaki uygulamaları şu şekildedir (Karakütük, 2009):
Amerika’da yüksek lisans programları akademik ve mesleki olmak üzere iki farklı şekilde yürütülmektedir. Her iki programın da tezli ve tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır. Tezsiz yüksek lisans yapanlar daha fazla ders alırlar ve her ders için yazılı sınava girerler Tezli yüksek lisans yapanların sınavları genellikle sözlü olarak yapılır. Sadece tezli yüksek lisans mezunları doktora yapabilir. Mesleki yüksek lisans programları eğitim (M.Ed.), işletme yönetimi (M.B.A.), sosyal hizmetler (M.S.W.), veya güzel sanatlar (M.F.A.) gibi belli bir alanda uzmanlaşmak üzere hazırlanmıştır. Bu programlar belli bir araştırma yapmaktan çok edinilen bilginin uygulanmasına yöneliktir. Bu programlar akademik yüksek lisans programlarına göre daha ayrıntılı yapılandırılmıştır. 1- 3 yıl süren bu programlar başvuru için lisans mezunu olmak değil mesleki deneyim sahibi olmak bir kabul kriteridir (Kepenekçi, 2009).
Almanya’da iki tür lisansüstü eğitim programı vardır. Birisi tamamlayıcı ve destekleyici, yeni bilgi sunmayı hedefleyen programlar bir diğeri ise akademik çalışmalar yapmaya yöneliktir. Tamamlayıcı ve destekleyici programların amacı uygulamadakilere yeni bilgi ve gelişmeleri tanıtmaktır. Temel ilke herkes için yaşam boyu yenilenme eğitimi vermektir (Güven, 2009).
Fransa’da iki tür yüksek lisans programı vardır. Master professionnel adıyla anılan program çalışma yaşamı için uzmanlar yetiştirmeyi hedefler. Master recherche adındaki program akademisyen yetiştirmeyi hedefler (Demir, 2009).
Görüldüğü gibi tezsiz yüksek lisans ve benzeri programların amaçlarında öncelikle vurgulanan nokta mesleki gelişimin sağlanmasıdır. (Umur, 2015)

Web Anket Türleri

Web tabanlı anketler internetin her alanında yer alabilir. Couper (2000), web anketler hakkında var olan spekülasyonların geleneksel veri toplama metotlarıyla yer değiştireceğini belirtmiştir. Diğer anket metotlarıyla toplanmış olan veriler şimdi web anketler ile toplanmaktadır (Dillman ve Bowker, 2001). Solomon (2001) tarafından Yahoo arama motorunda web anketler için yapılmış resmi olmayan bir araştırma 59 farklı kategoride 2000’in üzerinde web anket olduğunu göstermiştir. Bunların hepsi ciddi olarak nitelenen anketler değildir. Web ortamındaki eğlence anketlerinin çoğu olasılık temelli anketlerin bir türünden oluşmaktadır. (Karakoyun, 2007)

 

Couper (2000) tanımlanmış çeşitli web anket kategorilerini karşılaştırarak olasılık temelli ve olasılık temelli olmayan şeklinde iki grup ifade etmiştir.

 1. Olasılık temelli olmayan anketlerinde aşağıdaki kategoriler yer almaktadır:
  • Eğlence anketleri
  • Kendi kendine seçilebilen web anketler
  • İnternet kullanıcılarının gönüllü panellerini destekleyen anketler

İnternette fazla zaman geçiren kişiler muhtemelen eğlence anketlerini doldururlar. Bu tür anketler belirli sorular için oy isteyen formlar ve diğer kısa oylamalardan oluşmaktadır. Bu anketler insanlara karşı olan bakış açısını genellemeye öncülük etmezler. Olasılık temelli olmayan diğer web anketler, kendilerini işlerine adamış web site sahipleri tarafından korunan siteleri içermektedir. Bu tür anketler çoklu sunuşlara izin verebilir ve tüm internet kullanıcılarının temsilcisi olmak için çaba göstermez. (Karakoyun, 2007)

 1. Olasılık temeline dayanan web anketlerinde aşağıdaki kategoriler yer almaktadır: (Karakoyun, 2007)
  • Etkileşimli anketler
  • Katılımcılardan e-mail isteği içeren anketler
  • Seçeneklerin bir bölümünde web anket içeren karışık tipli anketler
  • Olasılık örneklemi olarak belirlenmiş toplulukların üyelik öncesi görüşmeleri

Etkileşimli herhangi bir anket, web sitesine gelen bir ziyaretçiyi tanımlar ve aynı bilgisayar tarafından yapılan tekrarlı cevaplar kurabiyeler (cookie) tarafından önlenir. Couper (2000), bu tip anketlerin sıklıkla müşteri memnuniyeti için kullanılan anketler olduğunu belirtmiştir. Bazı anketler bir e-mail davetiyle anketi doldurmayı kabul eden katılımcılarla tamamlanır. Cevaplanmayan anketler genelde bu tip web anketlerle büyük oranda ilişkilidir. Diğer web anketler, katılımcıların, kağıt üzerinde veya web ankette tamamlamayı tercih ettiği karışık tipli anketlerin bir bölümüdür. Katılımcılar kişisel tanımlı numaralar veya passwordlarla donatılır. Cevaplanmayan anketler, üyelik öncesi görüşmelerde bile hala büyük bir sorundur ve cevaplanmayan bu anketler, anket süreçlerinde çeşitli bölümlerde ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda, tüm insanların olasılık temeline dayanan anketlere katılımını sağlamak için katılım karşılığı olarak ödüllerle katılımlar arttırılır (Couper, 2000). Ödüllerle katılım arttırılsa bile, cevapsızların hala kaygı verici düzeyde olduğunu söylenebilir.

 

Kaynakça:

Couper, M.P., 2000. “Web Surveys a Review of Issues and Approaches,” Public Opinion Quarterly, volume 64, number 4 (Winter), pp. 464-481.
Dillman, D.A., Bowker, D.K., 2001. “The Web Questionnaire Challenge to Survey Methodologists”.
Solomon, D.J., 2001. “Conducting Web-based Surveys,” Practical Assessment, Research & Evaluation. volume 7, number 19

Karakoyun, F. (2007). Bilimsel Araştırmalarda Veri Toplama Aracı Olarak Web Anketlerin Kullanılması, Sınırlılıkları Ve Fizik Tutum Ölçeğine Uygulanması, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bilimsel Araştırma Nedir? Nasıl Yapılır?

Bilimsel araştırma kavramına farklı bilim dallarında farklı anlam
yüklendiğinden, genel ve herkes tarafından kabul edilen bir tanımın alan yazında
bulunmadığından söz edilmişti. Fakat alan yazında bilimsel araştırmada bulunması
gereken özelliklerle ilgili araştırmacıların bazı ortak hususlarda hem fikir olduğu
görülmektedir. (Erdoğan, 2018: 35)

Birçok araştırmacı tarafından vurgulanan bilimsel araştırmanın bazı özellikleri
( Aziz, 2011) şu şekilde ifade edilmektedir.

 • Bilimsel araştırma var olan probleme ya da soruna çözüm önerisi getirmeye
  yönelik sistematik, tarafsız çalışmalar sürecidir.
 • Bilimsel araştırmalar ile daha önce ortaya konulan bilimsel bilgilerden hareket
  ederek alan yazında bulunmayan, doğruluğu test edilmiş ve sistemli bir şekilde
  yeni bir bilgiye ulaşılmaya çalışılır.
 • Bilimsel araştırma yeniliklere açıktır. Yeni bilgiler ya da belirlenen değişkenler; ölçülebilir, gözlenebilir olmalı ve araştırma tekrarlanabilmelidir.
 • Bilimsel araştırmada kişisel kanılar ve duygusal yaklaşımlardan ziyade bilimsel dayanağı olan ortak ölçütler dikkate alınmaktadır.
 • Bilimsel araştırma tarafsız ve tüm eleştirilere açıktır. Bilimsel araştırmada elde edilen verilerin belli bir sistem bütünlüğünde yayımlanması zorunludur. Yorumsuz araştırma eksiktir, tamamlanmamıştır ve kendi başlarına probleme çözüm getirmezler.
 • Bilimsel araştırma bir uzmanlık işi olduğu için, yöntem ve tekniklerini bilmek gereklidir.
 • Bilimsel araştırma, doğal olaylar ve olgular arası ilişkiler sistemini ortaya koyar.
 • Bilimsel araştırmada olabildiğince sayılarla ifade edilebilen veriler toplanır ve sonuçlar da sayılarla ifade edilmeye çalışılır.

Kamuda görev yapan uzman yardımcıları tezini veremezse düz memur olacak

Kamuda görev yapan uzman yardımcıları artık süresinde tezini veremezse ve yabancı dil şartını yerine getiremezse unvanını kaybederek düz memurluğa düşecek.

Yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da birtakım değişiklikler gerçekleştirildi. Söz konusu düzenlemelerden biri de kamuda görev yapan uzman yardımcılarının yükselmesine ilişkin oldu. KHK ile önemli bir kriter getirildi.

YABANCI DİL ŞARTINI YERİNE GETİRMELİLER
Buna göre, süresinde tezini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyen uzman yardımcıları düz memurluğa kaydırılacak. Yine uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler ile yabancı dil şartını yerine getiremeyen uzman yardımcıları da unvanını kaybederek düz memurluğa düşürülecek. Uygulama ile yardımcılıktan uzmanlığa geçişte gereken kriterleri yerine getirmek için yıllarca kadroların işgal edilmesinin önüne geçilecek.

 

Kaynak: https://www.yenisafak.com/gundem/tezini-veremeyen-duz-memur-olacak-3383885